Referat från föredrag om Storkprojektet i Skåne, 20190319, Ringsjöbygdens fågelskådare

Efter årsmötesförhandlingarna och välsmakande bulle med dricka/kaffe och kaka hälsades Rolf Lindström välkommen av ordföranden Lars-Olof Nilsson.
Rolf blev intresserad av fåglar sent i livet och nyttjar nu sin kunskap genom att bl.a. ta hand om barn som besöker Skrylle utanför Lund. Rolf deltar aktivt i storkprojektet och delgav oss på ett engagerat och trevligt sätt hur storken lever.


Vuxen vit stork väger 3-5 kg och har en livslängd på 20-25 år. Hanen är lite större än honan. Honan lägger 3-6 ägg och får fram 2-4 ungar. Ruvar i 33-34 dygn. Ungarna kan flyga efter 9 veckor. Äggen är stora som gåsägg. Nykläckta ungar är känsliga för väta och blåst men stark sol och torka är inte heller bra.
Storken äter animalisk föda, men tuggar inte maten. I Skåne är daggmask stapelföda, i Afrika är gräshoppor den vanligaste födan.
Storken kom till Skåne på 1500-talt och det ansågs bringa lycka om gården hade stork på taket. Efterhand som vårmarkerna försvann från jordbrukslandskapet (utdikning) så försvann storken och 1954 fanns det bara ett par kvar på Karups Nygård.
Polen och de Baltiska länderna har mycket stork beroende på att det småskaliga jordbruket finns kvar.
År 1989 startades storkprojektet upp på Karups Nygård. Numera finns det en anställd person i projektet och ca 80 st, frivilliga. De frivilliga är oumbärlig hjälp i samband med matning när ungarna är kläckta. Matas med hackad fisk och och övergår senare till kyckling. Fisken skänks från de projekt som sköter trålningen av skräpfisk i våra sjöar. Kycklingen kommer från kläckerierna där tuppkycklingarna sorteras bort.
Alla ungar ringmärks. Sista helgen i juli släpps ungarna och de flesta flyger iväg söderut. Det finns två rutter, väster eller öster, som man observerat genom att placera GPS sändare på storken. Västrutten går över Danmark, Tyskland, Frankrike och ner till Spanien där de stannar. Östrutten går över Polen, Balkan, Turkiet, Egypten och ända ner till Sydafrika där de kan ses vid årsskiftet. De brukar komma tillbaka efter 4 år. Faror på flyktvägen är bl. kraftledningar och vindkraftverk.
Målet 2018 var att ha 100-150 par i Skåne och det har observerats 68 par. Om man är intresserad av att prova att etablera stork i sin närhet så kan storkprojeket hjälpa till med att sätta upp ett storkbo. Det kan placeras på en avsågad kraftig och tillräckligt hög trädstam i närheten av ett område som är vattenrikt. Kostnader i samband med uppsättandet får den enskilde stå för. Storkprojektet kommer förmodligen att fortgå till år 2025.
Rolf avslutade med att besvara frågor från auditoriet. Lars-Olof tackade Rolf för ett trevligt och intressant föredrag och överlämnade en keps samt en blomma.
Vid pennan
Ann-Margret

Spontanskådning 2019-03-20

Tio tappra skådare trotsade vädrets makter och kom till årets första spontanskådning från plattformen på Gäddängen. Det blåste en kall vind från nordväst. Det var bara ett par plusgrader när vi startade och det var lovat regn, men än så länge var det uppehållsväder. Bofinkar, trastar och starar var i full gång vid parkeringen. Från plattformen såg vi flera arter änder som snatteränder, bläsänder, krickor, viggar och knipor och en ensam smådopping som simmade ut från vassen. En ägretthäger kom flygande från söder och landade i nordöstra delen där den försvann i vegetationen. Varfågeln visade upp sig fint när den satt i toppen av ett träd, gärdsmygen sjöng för fullt och en sävsparv höll till i buskarna söder om plattformen. En kungsfiskare flög ut från vassen och försvann innan alla fick se den. Det dröjde nu inte länge förrän de första regndropparna kom och vi avslutade skådandet nöjda och belåtna med dagens obsar. Vi såg totalt 38 arter.

Artlista
Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, röd glada, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, ringduva, kungsfiskare, gröngöling, gärdsmyg, koltrast, rödvingetrast, blåmes, talgoxe, nötväcka, varfågel, skata, kaja, kråka, stare, bofink, gulsparv och sävsparv.

Lasse Lundquist

Örnspåning med mera

Regn, blåst, solsken och snö, man skulle tro det var April! Vi var 7 gjusar som drog ifrån Hörby kl 7:30 och Jan anslutit os vid Fyledalen. Vi åkte olika väg, då jag skulle hämta en glömt kikare. Så vi kom sist genom Fyledalen för at stanna och titta på en ung havsörn där flög majestisk långs av dalen nordpå. De andra hade set den ifrån kungsörns parkeringsplatsen, så alla var nöjd. Blåsten var bitande kallt, men då den var i nordväst stod vi i fin lä, och kunna varme os när solen kom fram.
Här stod vi et par timmar och spanade mesar, då några beslöt at gå ned ad vägen för at se om vi kunna hitta kungsörnboet, mens andra fikade. Vi hittade en stor bo, men inte stor nock til kungsörn, då Tina uppdagade en varfågel på andra sida av ån, och den blev flitigt fotograferat.
Tillbaka på parkeringen var det kaffe tid, och mens vi njuta detta, kom kungsörn flygande lågt mot högre, för senare at lyfte över backen så alla fick set den fint. Den försvann bakom backen, och det hjälp inte med mera kaffe, vi så den inte mer.

Nu åkte vi til Sjöbos våtmark, var där var kricka, bläsand och et par gravänder på vattnet, och 3 tranor gick på åkern bakom. En strandskata sås också, och där var många tofsvipa, och sånglärkor sjöng överallt. Härifrån åkte vi ad Kumlagårdsvägen var vi måtte stanna och kolla en stor flock vitkindad gäss, 6 sädgäss, en del bläsgäss samt grågäss. Vidare farten långs ängarna sås vit stork i närheten af Hemmestorp, men inga kronhjort, som man kan ofta se här.

På väg förbi Vombs reningsverk vältade regnet ner men da vi kom til ängarna var regnet blåst borta, och vi kunna se mängder av vitkindad igen, samman med tofsvipor, gravänder och sånglärkor. Vid tornet var det fortfarande ruskigt, men 3 sävsparv sås vid bron. Då kom en liten flock 13 tranor flygande ifrån syd, och så en till på 13 och till sist en flock på 14. En fjällvråk ryttlade nord för tornet innan regnen blandat med snö började igen, och vi slutade turen för idag.
Jonathan och jag åkta förbi Hjularödssjön på väg hem, för att se om de 12 ägretthäger vi hade set i onsdags fortfarande var på plats, men där var bara 4, och för at sluta vore örnspåningsexkursion riktigt av, en havsörn.

Artlista (38 arter)

Bläsgås Grågås Gravand Bläsand Kricka Gräsand Knipa Fasan Gråhäger Vit stork Röd glada Havsörn Ormvråk Kungsörn Sothöna Trana Strandskata Tofsvipa Skrattmås Fiskmås Tamduva Ringduva Större hackspett Sånglärka Gärdsmyg Stjärtmes Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Varfågel Nötskrika Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare

Lunds reningsverksdammar och några lokaler till, söndag 24/2/2019

Den 24/2 var det exkursion igen. Efter att året inletts dåligt med en inställd och en regnig/blåsig exkursion var vädergudarna på vår sida denna morgon.

Vitögd dykand-Vigg hybrid, Lunds reningsverk

Bobyggande skata, Lunds reningsverk

 

Solen lyste från en blå himmel vid samlingen i Gårdstånga. Några domherrar och en stenknäck blev de första kryssen denna dag.

Rörhöna, Lunds reningsverk

Sothöna, Lunds reningsverk

 

 

Framme vid reningsverksdammarna i Lund väntade Jan på oss. Vi började gå runt dammarna. Änder som snatterand, bläsand, vigg, storskrake, gräsand, brunand och knipa sågs i stora antal. En vattenrall upptäcktes i vasskanten och skapade extra glädje. Vi hoppades på forsärla och kungsfiskare men de såg vi inte.

Smådopping, Lunds reningsverk

Bläsand, Lunds reningsverk

Nästa lokal blev Löddesnäs ute vid Bjärred där dagens första fika intogs.

Storskarv, Lunds reningsverk

Knölsvan, Lunds reningsverk

Ormvråk, Löddesnäs

Här har man rest ett nytt fågeltorn och härifrån sågs bl a en flock snösparvar och någon hörde skäggmes i vassen.

Löddesnäs

Vidare till Salviken och här kryssades bl a storspov, strandskata och stjärtand.
Sista lokalen blev plattformen vid Lundåkrabukten. Lasse L ville ha skärfläcka och större strandpipare på årslistan och som tur var så hittade jag sådana till honom. Även kärrsnäppor rastade.
Efter detta avslutade vi dagen.

Några av de 300 Storspovar vid Lundåkra bukten

Detta blev inte ett lika poetiskt referat som när Gert-Åke skriver. Han var hemma framför tv:n och stöttade de svenska tjejerna som tog vm- guld i lagsprinten. Jag fick täta rapporter hur det gick i kvartsfinal, semifinal och final från honom.
Nu är våren på gång och fåglarna börjar komma tillbaka från sina vinterkvarter.
Det är en härlig tid som ligger framför oss

Lars-Olof

Tack till Jan-Olof för de fina bildar

 

Artlistan på 55 arter

Knölsvan Sångsvan Bläsgås Grågås Kanadagås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Brunand Vigg Knipa Småskrake Smådopping Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Ormvråk Vattenrall Rörhöna Sothöna Strandskata Skärfläcka Större strandpipare Tofsvipa Kärrsnäppa Storspov Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Ringduva Spillkråka Större hackspett Sånglärka Gärdsmyg Koltrast Skäggmes Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Stare Pilfink Grönfink Steglits Domherre Stenknäck Snösparv

Årsmötet 2019

Årsmötet för Ringsjöbygdens fågelskådare hållas tisdagen den 19/3 kl 19:00

Plats som vanligt Räddningstjänsten i Hörby

Efter mötet blir det förtäring

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Styrelsens och revisorernas berättelser.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
8. Val av ordförande.
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av revisorer jämte revisorsuppleant.
11. Val av ledamöter i valberedningen.
12. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
13. Övriga frågor.

Verksamhetsberättelse Ringsjöbygdens fågelskådare 2018

Härliga Öland, nu kommer vi Gjusar igen!

Nu är det dags att anmäla sig till årets underbara Ölandsresa och få uppleva våren, med alla härliga fåglar och växter på Öland, från rosenfink till ängshök och våradonis till ängsnycklar.

Våra dagar på Öland blir från 23 maj till 26 maj.

Som vanligt bor vi på Lundagården Bed & Breakfast i Grönhögen.
Pris per dubbelrum 750 kr och lite större dubbelrum 800 kr/per natt
Vi har åtta dubbelrum att tillgå på Lundagården.

Anmälan är bindande och betalning ska göras innan resan.

Utförligare program kommer senare.
Anmälan ska göras till Richard före den 27 april.

Lars-Olof o Lennart

Holkrensning 17/2/2019

Kl nio denna disiga morgon samlades 14 medlemmar för att göra en insats för fåglarna vid Gäddängen och Fulltofta. Olle Dahlqvist drog förutsättningarna för dagen. Två st for till Fulltofta, två tog holkarna runt Gjuseboet medan resten tog holkarna mellan Gäddängen och badplatsen. Då vi var bra folkade tog det knappt tre timmar att göra färdigt. Grillen tändes och korv och bröd togs fram. I väntan på att glöden skulle bli klar gick vi igenom dagens arbete.

Inte alla lyssnade på Olle

Morgondimma

Totalt är det 120 holkar uppsatta, fördelade på 76 vid Gäddängen, 24 runt Gjuseboet och 20 vid Fulltofta Naturcentrum.
Av de 120 holkarna var 109 bebodda.

Knipa holk

Hold 1

Av bomaterialet att döma är det, som vanligt, talgoxe och blåmes som dominerar. Glädjande nog har vi också haft svartvit flugsnappare, nötväcka, entita och stare som hyresgäster.
Dessutom har vi haft 5 st getingbo men det påverkar inte fåglarnas beteende, eftersom getingarna etablerar sig först efter det att fågelungarna lämnat boet.

Getingebo

Bålgetingebo

Om vi betänker att det i snitt kommer ut 6-7 ungar från varje holk (talgoxe och blåmes har som regel stora kullar) så är det en stor mängd fåglar som vi ”producerar” i våra holkar. Å andra sidan kan 60-70% av ungarna dö det första året, men nettot blir ändå stort.
Året 2018 får betraktas som ett mycket bra år för våra bevingade vänner.

Skovmus

Ollon

Levande larver

Slutligen ett stort tack till alla som ställde upp denna förmiddag.
Olle och Lars-Olof

Innemöte Ringsjöbygdens fågelskådare, Gjuse, 20190219

Lars-Olof Nilsson hälsade 22 (16 herrar och 6 damer) förväntansfulla medlemmar välkomna, att se på bilder från Oman. Lars Lundquist och Lars-Olof Nilsson besökte landet 17-25 november 2018 för att skåda fåglar. Totalt 12 personer deltog i resan, som guidades av Tommy Holmgren.
Flygresan, med mellanlandning i Doha, tog totalt 9 timmar. Oman är tre timmar före Sverige i tideräkningen så klockan var sen kväll vid ankomsten till hotellet i Salalah i södra Oman. Lars berättade att det var Magnus Ullman, som inspirerat honom att åka till Oman för länge sedan och Lars var mycket nöjd med upplevelserna tillsammans med Lars-Olof.

Gulbukig grönduva

Revhäger

Mindre vadarsvala

Skådningarna startade tidigt på morgnarna och gruppen var ute hela dagen. Det var behaglig temperatur i början av dagen, ca 25 °C. Mitt på dagen och eftermiddag steg temperaturen till upp mot 34 °C och då blev det riktigt varmt och skuggan uppsöktes i den mån det gick. Gruppen besökte flera lokaler alltifrån soptipp och reningsverksdamm till parkområde och ökenområde samt den kända lokalen Ayn Hamran (mycket fåglar).

Arabstenskvätta

Totalt skådades 187 arter på resan. För Lars var det 40 och för Lars-Olof 70 nya arter. Vi fick se en mängd olika arter, som Lars och Lars-Olof fångat med sina kameror under resan. Vid vissa tillfällen var det bara en av herrarna som sett rariteten, vilket framkallade viss besvikenhet för den andre.

Stäppörn

Många fåglar, som skådades, var flyttfåglar från Pakistan och Indien. Gruppen såg allt från de stora stäppörnarna och kejsarörnarna på soptippen till de små silvernäbbarna i Ayn Hamran. Där skådades även den sällsynte gullvingefinken, en mycket exklusiv art. Klippörnen var svårfångad för skådarna men efter några timmars väntan sågs ett par.

Grön dvärgbiätare

Gruppen påträffade även flyttfåglar från Sverige ex. blåhake och många av våra vadare såsom drillsnäppa, småsnäppa, kärrsnäppa och skärfläcka. Smalnäbbad simsnäppa, som häckar i våra fjäll, skådades också.

Härfågel

Under dagarna upplevde gruppen även dromedarernas leverne tillsammans med sin ”herde”. Ibland kom de lite nära gruppen, antagligen av nyfikenhet, men blev snabbt bortkörda av sin ”herde”. Lars och Lars-Olof hann inte med så mycket fritid men en eftermiddag fick de tillfälle att känna på strand och hav, vilket de såg ut att njuta av enligt bilden, som de visade. Lars och Lars-Olof var mycket nöjda med sin resa och vi uppskattade deras bilder på, i våra ögon, exotiska fåglar.

Vid pennan
Ann-Margret

Tosteberga, Äspet, Yngsjö kapel och Friseboda, 20190209

Så ville det sig att gjusarna skulle ut på operation havsörn. Men planering och väder kan bli att inget blir som man tänkt. Det hade regnat hela natten. Väderlekskartan var en sorglig syn. Pölarna utanför mitt fönster såg mest ut som gejsrarna i Yellowstone. Detta blev dramafågelskådning. Bara nàgot: "stä11a in!" ”A1dr1g!" "Inte en gång till" "Ut måste vi!" Så alla som inte visste - nu vet ni hur gjusarnas fältrop lyder. Men jag och Lars-Olof var lite osäkra. Hur många finns på mötesplatsen i Hörby? Något förvånade blev vi. Det fanns skådare på plats. Helt klart: Skådare är ett folk för sig. Och vädret togs med ro. Det blir säkert bättre och det blev det men Tosteberga blev en blöt tillställning.

Tala om vinterbad med kläder nå. Tänk er: ett vildsint regn som bara trillar ner. Det var som fan själv hade gått in i regnet. Men som sagt: Skådare är ett segt släkte. Man kopplade på en galghumor av bästa märke. Att titta i tuben var som att titta in i ett akvarium. Krypande vatten gjordes till poesi. Då, mitt i allt: Allt tar en ny vändning; Låt mig genast säga; människor är betydligt bättre än sitt rykte. Det kom en hand av en vänlig själ som förbarmade sig - han bjöd in oss nå värme och kaffe i byns församlingshus. Och inte bara det - huset var ett museum där föremål och bilder kunde berätta om en annan tid, om en annan värld, som nu nästan är bortglömd, då det handlade om fiske, båtar och hårt arbete. Aldrig lär vi glömma denna vackra gest. Ingen som inte var med kan förstå. Och Tosteberga gav oss fem havsörnar.

Vid Äspet, vid Åhus hade vädret gått in i en ny andning. Det kändes liksom hur artlistan nrickades av i ett annat tempo. Och åter muntra tillrop. Här något som man kan se vid Äspet: bergand, snatterand, brunand, gravand, kricka, vigg och ängspiplärka. Sen såg vi en flock småfåglar som fladdrande småprickar som bara tycktes leka fram sin glädje i luften men ingen ville identifiera själva arten. Mycket kunde ju tänkas. Dessa småfåglar har ett ytterst kort liv: Varför inte jubla nu? Plötsligt skriker någon till - en pilgrimsfalk. Glöm tuben; man hinner inte; världens snabbaste fågel är på gång. Den sveper runt fågeltornet och allt bevingat lyfter. Vi ser ett skådespel. Man förstår genast pilgrimsfalkens status. Min gud, vilken skapelse. Alla fåglar runt oss bildar en oredig röra (som nog är redig) som ser ut som en virvel för att skapa förvirring för falkar och örnar men skapa trygghet för sig själva. Liv står nå spel. Och pilgrimsfalken är en skicklig jägare även om den kan missa bytet på grund av farten. Men det är ändå snabbheten som gör den till luftens härskare. Se hur vingarna bär på den suveräna friheten. Att en sån fågel kan vara möjliga Den måste ju betraktas som evolutionens mästerverk. Jag blir alltid djupt berörd när jag ser den.

Nästa anhalt: Yngsjö kyrkokapell. Numera berömd för sina många glador. En sånglärka möter oss - vår redan? Är den tidig eller har den övervintrat? Bortom ett fält fyra eller fem glador i luften ovanför och kring några träd, Men vilken är en brunglada? Färg och stjärt avgör eller bestämmer - men när allt är i rörelse, det vrids och vänds, färgen ändras med ljuset, då blir det en dialog som växlar mellan det man ser och det man tror att man ser. Jo, vi ser en brunglada. Lars-Olof är helt säker. Vilken gåva att kunna se som en indian. Även en sparvhök dyker upp - ville nos bara kolla in läget. Det kan man kanske förstå.

Därefter: Friseboda. En plats jag känner starkt för; kan säkert vara en plats för romantik. Det finns en frid av andlig dimension just där och ljuset rör sig ofta som en melodislinga över havet. Och lite längre bort har vi den vilande och omtalade jätten. Och fåglar här ocksà: sjöorre, svärta, storlom eller smålom, skäggdopning. I närheten av stranden, borta vid ån, kan man få se en tropisk skönhet vid namn kungsfiskare

Hemfärden: Såg vi en spetsbergare eller inte? Troligtvis inte! Det blev inte rätt färg på benen. Som alltid en balansgång mellan det säkra och osäkra. Det var nog mest sädgäss och grågäss. Och till sist: Nog hittade vi en mening i dagen och till er som inte var med - jag hoppas att jag har förmedlat något av ett drama.

Gert-Åke Olofsson

Artlistan 54 arter

Knölsvan Sångsvan Sädgås Grågås Kanadagås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Brunand Vigg Bergand Alfågel Sjöorre Svärta Knipa Salskrake Småskrake Storskrake Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Brun glada Röd glada Havsörn Sparvhök Ormvråk Pilgrimsfalk Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Tamduva Större hackspett Sånglärka Ängspiplärka Gärdsmyg Rödhake Koltrast Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Korp Gråsparv Pilfink Bofink Grönsiska Gulsparv Bofink Grönsiska Gulsparv

Alla 3 skrakor vid Tosteberga, här den största