Föredrag vid årsmötet den 21 marts 2017

Stiftelsen Skånska Landskap av Anders Rosell
Anders Rosell hälsades välkommen av föreningens ordförande Lars-Olof Nilsson.

Anders Rosell, Stiftelsen Skånska Landskap

Anders Rosell berättade och visade en presentation om vad Stiftens Skånska Landskap har för funktion. Stiftelsen har koppling till Region Skåne men region Skåne är inte markägare utan det är stiftelsen tillsammans med fem andra stiftelser som är ägare. Stiftelsen bildades år 2004 och är sedan 2010 en självständig organisation som bl.a. består av ett tjugotal strövområden spridda över hela Skåne, ex. Fulltofta. Stiftelsen äger nära 11 000 hektar mark till ett värde av 1 miljard kronor. Ungefär 8 000 hektar är skogsmark, resten är betesmark och strandområden. Strövområdena utgör 70 % av markinnehavet. Skogen och betesmarken förvaltas och genererar avkastning. Stiftelsen har ett uppdrag från Region Skåne att sköta strövområdena vilket även innebär att se till att kartbestånd och broschyrer är uppdaterade och tillgängliga. Vindskydden och grillarna ute i strövområdena ska hållas iordning. Framför allt avkastningen från skogen går till att utveckla strövområdena. Fulltofta naturcentrum är en viktig plats för att uppleva naturen oavsett intressen, förutsättningar, erfarenheter och vanor. Tillsammans med Färs och Frosta sparbanksstiftelse bedrivs det utomhuspedagogisk verksamhet i Fulltofta och vid Gäddängen. Stiftelsen har idag 17 anställda varav fyra jobbar med utomhuspedagogisk verksamhet.
Projekt ”Eken” bedrivs av stiftelsen som ett led i regional naturvård, vård av naturreservaten och att skapa mer våtmarker för groddjur.
Stiftelsen Skånska Landskaps vision är att:
– Naturen ska vara självklar för alla.
– Jobba med en uppväxande generation.
– Jobba med naturvård, bl.a. nyanlägga våtmarker, sandmarksrestaurering, röjning samt slåtter och stängsling av naturbetesmarker
– Jobba med biologisk mångfald, kulturlandskap.
Stiftelsen Skånska Landskaps fokusområden i framtiden är:
– Använda resurser på bästa sätt.
– Jobba mer mot naturovana och mer kräsna besökare.
– Utveckla Fulltofta naturcentra och bygga ett naturcentra i Snogeholm.
– Öka samarbete med föreningar.
– Ta tillvara den läkande kraften.
– Jobba med nysvenska barn.
– Natur som arena för integration.
– Fossilfri verksamhet.
– Kollektivtrafik till områdena.

Anders Rosell fick varma applåder från åhörarna och Lars-Olof Nilsson överlämnade en blomma, som tack från föreningen.
www.skanskalandskap.se
Vid pennan: Ann-Margret Svärd-Nilsson