Årsmötet 2019

Årsmötet för Ringsjöbygdens fågelskådare hållas tisdagen den 19/3 kl 19:00

Plats som vanligt Räddningstjänsten i Hörby

Efter mötet blir det förtäring

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Styrelsens och revisorernas berättelser.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
8. Val av ordförande.
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av revisorer jämte revisorsuppleant.
11. Val av ledamöter i valberedningen.
12. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
13. Övriga frågor.

Verksamhetsberättelse Ringsjöbygdens fågelskådare 2018