Årsmöte med Ringsjöbygdens fågelskådare

Plats: Räddningstjänsten i Hörby Kraftgatan 3, 20180313 kl 19:00
Efter årsmötet blir det föredrag av Richard Ottvall som berättar om inventering av fåglar och vilka resultat som uppnås.

Fler handlingar kommer att skickas framöver

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Styrelsens och revisorernas berättelser.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
8. Val av ordförande.
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av revisorer jämte revisorsuppleant.
11. Val av ledamöter i valberedningen.
12. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
13. Övriga frågor.