Årsmöte med Ringsjöbygdens Fågelskådare den 21/3 kl 19:00

Platsen är Räddningstjänsten i Hörby Kraftgatan 3

Efter mötet blir det föredrag av Anders Rosell från Stiftelsen Skånska Landskap

Fika kommer att serveras

Övriga handlingar som behövs för mötet kommer att skickas ut senare

Välkommen

Styrelsen Ringsjöbygdens Fågelskådare

 

 

Dagordning vid årsmöte med Ringsjöbygdens fågelskådare 21/3 2017

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av 2 st justerare tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av röstlängd
7. Årsmötets behöriga utlysande
8. Antagande av de nya stadgarna
9. Verksamhetsberättelse
10. Ekonomisk berättelse
11. Revisionsberättelse
12. Ansvarsfrihet för styrelsen 2016
13. Val av ordförande på ett år
14. Val av fyra ledamöter på två år
15. Val av två revisorer på ett år
16. Val av revisorssuppleant på ett år
17. Val av valberedning
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Mötets avslutning